Privacy statement

Privacyverklaring voor vrijwillige medewerkers

Jouw persoonsgegevens bij Thebe

Hoe wij om moeten gaan met jouw gegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( hierna: AVG). Hierin is opgenomen dat Thebe moet kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houdt en dat ze een externe functionaris gegevensbescherming moet aanstellen. Gebaseerd op de AVG heeft Thebe een privacyverklaring voor vrijwillige medewerkers opgesteld. Hierin staan de verplichtingen van Thebe en jouw rechten beschreven.

Wat betekent het voor jou?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben om jou te vertellen wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we van je vragen waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken. Uiteraard streven wij naar zo weinig mogelijk gebruik van persoonsgegevens en daar waar wij persoonsgegevens verwerken doen wij dit zo veilig mogelijk.

Middels deze verklaring geef jij toestemming de volgende gegevens te gebruiken ten behoeve van de daarbij genoemde doeleinden:

NAW- Contactgegevens Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie. De gegevens zijn inzichtelijk voor coördinatoren vrijwillige inzet Thebe middels het vrijwilligerssysteem Regicare. Indien vrijwilligers de NAW gegevens van andere vrijwilligers nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken, krijgen zij toegang tot de NAW gegevens. Bijvoorbeeld vrijwilligers die betrokken zijn bij het maken van planningen rondom de inzet van vrijwilligers. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor incidentele attenties of acties vanuit Thebe.

Burgerservicenummer (BSN) Dit gebruiken we voor de uitwisseling van gegevens met UWV of Gemeente indien sprake is van vrijwilligerswerk in het kader van een tegenprestatie.

Bankrekeningnummer Hierop storten wij gedeclareerde onkosten

Kwalificatie (opleidingen, VOG, ervaring) Dit gebruiken we om van vrijwilligers zo goed mogelijk te weten wat ze kunnen en waar hun interesses liggen, zodat we een zo goed mogelijk aanbod kunnen doen aan iedere vrijwilliger en zo goed mogelijke combinaties kunnen maken tussen vrijwilligers en individuele cliënten.

Verslagen van gesprekken met vrijwilligers coördinator We hebben deze gesprekken om je ervaringen te horen en ook te leren van wat je meemaakt. Afspraken leggen we vast om zo goed mogelijk te kunnen bijhouden wat we met jou als vrijwilliger hebben afgesproken en ook te kunnen zien of we hebben gedaan wat we met je hebben afgesproken.

Waar leggen wij deze gegevens vast?

Thebe heeft een apart systeem waarin zij de gegevens van vrijwillige medewerkers vast legt en waarmee vrijwillige medewerkers en coördinatoren met elkaar kunnen communiceren. Middels deze verklaring geef jij tevens toestemming om de in bovenstaande tabel genoemde persoonsgegevens te mogen verwerken in het vrijwilligerssysteem van Regicare.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jij geeft hierbij tevens Thebe toestemming om op verzoek van de Gemeente of UWV informatie te verschaffen over jouw vrijwilligerswerk bij Thebe voor zover dat nodig is voor jouw uitkering of het vaststellen van het recht daarop. Thebe zal nooit zelfstandig contact opnemen met de Gemeente of UWV om informatie uit te wisselen.

De NAW gegevens van een vrijwilliger zijn alleen toegankelijk voor de coördinator vrijwillige inzet van de locatie waar de vrijwilliger actief is. Andere coördinatoren kunnen deze gegevens niet inzien.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als jij stopt met jouw vrijwilligerswerk gebruiken wij jouw gegevens nog enige tijd voor de administratieve afhandeling. Voor zover de AVG op de betreffende gegevens van toepassing is worden de gegevens bewaard zolang als noodzakelijk met een maximum van 6 maanden." Gegevens over het gebruik van ICT faciliteiten worden in beginsel 6 maanden bewaard tenzij er een vermoeden is van misbruik.

Jouw rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren als ze niet juist zijn en over te laten dragen aan andere personen of instanties. Daarnaast heb je het recht om te verzoeken jouw gegevens te ( laten) verwijderen, bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens en jouw toestemming in te trekken.

Indien je daarvan gebruik wenst te maken kan je contact opnemen met jouw eigen coördinator.

Overig

Ben je het niet eens met hoe Thebe met jouw gegevens omgaat? Of vind je dat gegevens helemaal niet moeten worden vastgelegd? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Thebe, Peter van der Zwan: FG@Thebe.nl.